Klosterkyrkan mur vinter snö

Fastighetsägares ansvar att skotta och sanda

Publicerad 2019-02-05

Nu när vi har vacker vinter vill vi passa på att påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att hålla trottoarerna utanför den egna tomten fria från snö. Om trottoarerna tillfälligt används som snöupplag av den kommunala snöröjningen skall halkbekämpning istället ske direkt utanför den upplagda snövallen.

Snöröjning och halkbekämpning av trottoarer utanför respektive fastighet inom detaljplanerat område är fastighetsägarens ansvar. Ansvaret omfattar också att utfarter skall vara fria från snö och att öppningar finns mot eventuella gatukorsningar.

När det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor och trottoarer för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte fastighetsägarens skyldighet att snöröja gångbanan. Likaså upphör fastighetsägarens ansvar att snöröja gångbanan om det är mindre än 75 cm mellan snövall och tomtgräns. I båda dessa fall skall dock fastighetsinnehavaren istället halkbekämpa direkt utanför den upplagda snövallen. När snöns sedan är bortforslad gäller fastighetsägarens ansvar igen!

Det är också fastighetsinnehavarens ansvar att snöröja så att brevlådor och sopkärl alltid är åtkomliga.

Snö från den egna tomten får inte dumpas på gångbana, trottoar eller gata utan skall förvaras på den egna tomten!

 

 Här och här kan du läsa mer!