vision förskolan omma

Utlysning gällande konstnärlig gestaltning på förskolan Omma

Publicerad 2018-06-29

Vadstena kommun bygger en ny förskola i Tycklingeområdet med byggstart våren 2018, och inflyttning under början av 2019. Nu genomförs två utlysningar för konstnärlig gestaltning, en för innemiljön och en för utemiljön.

Bakgrund

Vadstena kommun bygger en ny förskola i Tycklingeområdet med byggstart våren 2018, och inflyttning under början av 2019. Förskolan är på cirka 1300 kvm och kommer att innehålla sex avdelningar uppdelat i tre skepp med tillagningskök, torgyta i centrum samt personaldel. En av avdelningarna utgörs av en specialanpassad avdelning för barn med utökade behov.

Skolan kommer att placeras i sydväst med en central placering på tomten, med de största ytorna för barnen att vara på utomhus mot nordväst samt i öster.

Materialet på skolans fasad utgörs av cementfiberskivor med träinslag vid entréerna. Delar av taket utgörs av grönatak - sedumtak.

Förkolan kommer ges namnet "Omma".

1 % - regeln – Konstnärlig Utsmyckning Vadstena kommun

För byggprojekt som uppförs för Vadstena kommuns räkning gäller att en procent av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för platsspecifik konstnärlig gestaltning. Detta gäller således även för aktuell förskola.

Den konstnärliga gestaltningen hanteras av Kultur- och fritidsnämnden, i samråd med Vadstena kommuns konstråd.

Kommunens målsättning är att i ett tidigt skede kunna arbeta med den konstnärliga utsmyckningen i projekten. Härigenom kan så den konstnärliga idéen och visionen ges möjligheten att integreras och interagera med byggnaden på ett naturligt sätt, från början.

Uppdrag

Två utlysningar genomförs, en för innemiljön och en för utemiljön.

Innemiljön
Förslagsställaren/konstnären ska arbeta med akustiken där den konstnärliga gestaltningen tar sitt utryck i en funktionalitet. I detta fall ljudabsorbenter som med olika kulörer, motiv och dimensioner skapar en funktionell installation med möjlighet till individuellt konstnärligt uttryck. Verket eller verken ska placerat på Lilla torget, Stora torget och Galleriet. Se bilaga.

Utemiljön
Utgångspunkten ska vara hållbarhet som också gärna knyter an till de fyra elementen, och på ett pedagogiskt sätt kan förmedla hållbarhet och kretsloppstänk. En viktig aspekt att ta hänsyn till är barnens säkerhet. Verket eller verken ska placeras i nordöstra hörnet av tomten. Se exakt placering här.

Tematik

Förskolan har fått sitt namn efter en sagodrottning som enligt sägnen skulle ha levt på Omberg under förkristen tid. Runt Drottning Omma finns en lång rad med historier med anknytning till Omberg och trakterna häromkring. Folket i området offrade länge till henne och hon tillbads för att ge lycka och beskydd. Enligt sägnen kunde Omma förvandla sig till en berguv, och när hon gråter (i saknad över en död friare) syns detta fortfarande på Omberg som dimma. Därav kallas också Omma ibland för "Dimmornas drottning", hon lär också ha varit förärad med evig ungdom.

Material

Det finns viktiga aspekter att ta hänsyn till; Konstverken får på intet sätt äventyra barnens säkerhet. Detta kan exempelvis handla om klättringsrisker, material som mekaniskt kan lossna eller material som avger emissioner eller på annat sätt innehåller hälsovådliga ämnen. Alla material måste givetvis vara godkända och minst uppfylla de krav avseende brand och miljöval etc för användning i skolmiljö.

Vi ser framför oss konstverk där materialval och utformning knyter an till sin kontext. Materialen ska vara valda med omsorg och åldras vackert över tid, de ska också vara robusta och hållbara.

Vi efterfrågar material som i alla led är miljövänliga, både avseende produktion, transporter, och materialens klimatpåverkan över tid.

Funktion

Inne: Material med mycket god ljuddämpande förmåga, motsvarande till exempel Paroc Parafon.

Ute: Material som tål tidens tand och som tål barnens lek och användning.

Referensuppdrag

Tre referensprojekt som anses vara relevanta för tävlingsuppgiften inklusive beskrivande motivering avseende relevans där personen /personerna ska vara knutna till minst ett projekt var. Referensprojekten ska visa på den kompetens som efterfrågas av uppdragsgivaren.

Minst ett av referensobjekten måste vara utförda vid datum för inlämning. Varje referensprojekt ska presenteras i text på maximalt en A4-sida. Dessutom ska minst två bilder bifogas.

För varje referensprojekt ska anges:

  1. Objekt, projektbeskrivning och drift (hållbarhet och underhåll)
  2. Beskrivning av intresseanmälarens uppdrag (omfattning av huvudsakliga uppgifter/ansvar).
  3. Vilken roll har intresseanmälaren haft i referensprojektet (om det har varit flera om projektet).

Behörighet och kvalificeringskrav

Sökande ska vara professionell verksam konstnär och inneha konstnärlig utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet. Konstnär ska ha slutfört minst tre uppdrag tidigare, varav minst ett ska vara placerat i offentlig miljö.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska anpassas till förskoleverksamhetens speciella förutsättningar.
  • miljöhänsyn tas vid val av material, tillverkningsmetod och transporter.
  • jämställdhet, inkludering, barnperspektiv tas i beaktning.

Tidsram

2018-06-29 utlysningen publiceras

2018-10-31 kl.24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

2018-11-13 beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdragen.

2018-11-28 planerat startmöte för uppdraget.

2019-01-18 inlämning av skissförslag.

2019-02-04 beslut om vilket skissförslag som ska utföras.

Individuell tidsplan för montering och installation av konstverk tas fram gemensamt av konstnärera och Vadstena kommun under februari månad 2019.

Budget

För skissuppdrag: 8 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 250 000 SEK

Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka 3 konstnärer som ska inbjudas fattas av Vadstena kommuns konstråd, på delegation av kultur- och utbildningsnämnden och offentliggörs på kommunens hemsida www.vadstena.se i mitten av september 2018.

Personer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Vi avser att gå vidare med tre olika konstnärer efter prekvalificeringen.

Sekretess för handlingar

Samtliga intresseanmälningar och däri ingående handlingar omfattas av sekretess fram till den tidpunkt då beslut fattats om vem som vunnit projekttävlingen. Därefter är som regel samtliga handlingar som rör prekvalificeringen och tävlingen offentliga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap kan då uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall.

Situationsplan och ritningar

Situationsplan

Skiss - konstnärlig utsmyckning

Fasader

Övrigt

Jurygruppen ser gärna att genusperspektivet beaktas! Detta kan t.ex. handla om att leverantören av material har en jämställdhetsplan eller att det konstnärliga uttrycket har ett könsneutralt anslag.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2018-10-18 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Kontakt

Mathias Hult, Stadsarkitekt - mathias.hult@vadstena.se

Maria Jönsson, Kultur- och fritidschef - maria.jonsson@vadstena.se