Ledighet för elev

Enligt skolagen får rektorn eller mentorn bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan till exempelvis gälla om eleven ska firande en släkting på annan ort eller närvara på en begravning.

I förskoleklassen och grundskolan gäller skolplikten, men en elev kan få beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. 
Det är rektorn som gör en samlad bedömning av elevens skolsituation och om det är möjligt att eleven kan ta igen förlorad undervisningstid.

Ledighetsansökan

Blankett för ledighetsansökan finns endast i SchoolSoft och hittas under Filer & länkar/ Blanketter.